Nyhetsbrev fra forbundet

Publiseringsdato: May 05, 2010 8:46:25 AM

Nyhetsbrev nr 1/2010 fra Forbundsstyret i NBF

Referat fra styremøtene finner du forbundets hjemmeside http://bridge.no/Organisasjon/Referater

Organisasjonsdagene 17. og 18. april

Det var påmeldt om lag 60 deltakere på årets organisasjonsdager, men vulkanen på Island forhindret dessverre en del fra å delta. Men vi er fornøyde med at vel 40 deltok, og det ble en fin kombinasjon av faglig program og sosialt samvær. Gang på gang blir jeg imponert over hvor sterkt engasjement det er for forbundets ve og vel, og at vi har så mange kritiske venner av forbundet rundt omkring i landet som er villig til å gjøre en jobb.

Revidering av forbundets IKT-strategi

Forbundet har det siste halvåret jobbet med IKT-strategien, både for de administrative systemene og for turneringsadministrasjon. Vi har siden 2005 samarbeidet med Danmarks Bridgeforbund, men på høsten i fjor meddelte de oss at de reviderte sin strategi og så for seg behovet for betydelige investeringer i IKT-systemene.

NBF har over tid sett at det ville bli nødvendig å revidere strategien. For de administrative systemene ønsker vi over på standard programvare, som gjør oss mindre avhengige av enkeltpersoner. For turneringsadministrasjon har vi prøvd å få til et tettere samarbeid med BK2000, men av ulike årsaker førte ikke samtaler frem til en langsiktig løsning. Det ble derfor satt i gang å vurdere alternativer, og det er besluttet å gå videre med et samarbeid med Ruter. Dette systemet benyttes av Sverige og flere andre europeiske bridgeforbund, i tillegg av EBL og WBF, slik at vi opplever at dette er et system som er robust og kan videreutvikles i samarbeid med andre bridgeforbund.

Medlemsbladet Norsk Bridge og Bridge i Norge

Styret har vurdert nærmere samarbeid med Bridge i Norge, og det ble bl.a. avholdt møte med redaktørene av BIN og Norsk Bridge den 11. februar 2010. På dette møtet var partene enige om at fusjon, økonomisk samarbeid etc ikke var tema, men at fokus skal være på samhandling.

Etter diskusjonen om samarbeidsformer, konkluderte møtet bl.a. med:

 NBF legger om profilen til Norsk Bridge noe slik at bladet har mer karakter av et bridgemagasin rettet mot den jevne klubbspiller og medlem i forbundet.

 Norsk Bridge skal bringe info fra NBFs turneringsvirksomhet, landslagenes deltakelse mm, men ikke nødvendigvis i samme dybde som i Bridge i Norge.

 Bridge i Norge rendyrkes fortsatt som et fagblad med bredere og mer omfattende referat fra turneringsvirksomhet samt større dybde i analyser etc.

 Begge bladene kan gjerne profilere hverandre og vise til innslag i hverandres blad.

 Redaktørene sørger for jevnlig kontakt slik at man sikrer dialog om videre utvikling. Per Watz deltar fra Styret i NBF som koordinator.

 Det bridgeinteresserte Norge er tjent med to gode bridgemagasiner som komplementerer og utfyller hverandre.

4

Det vil jobbes videre ut fra dette og videreutvikle samarbeidet med Bridge i Norge, slik at de to bridgemagasinene gir et best mulig tilbud til de bridgeinteresserte i Norge. Styret og Bridge i Norge er opptatt av å komme i gang med konkrete samarbeidstiltak, så vil vi etter hvert vurdere om en skal utvide omfanget på samarbeidet.

Bridge som Sport og Bridge for Alle

Bridge

på Internett

Bridge som Sport

Bridge for Alle

Norsk Bridgeforbund

For å tydeliggjøre hvilke målgrupper tilbudene våre er rettet mot, så vil tilbudene i større grad bli gruppert innenfor de to konseptene; Bridge for alle og Bridge som sport. Forbundet har gjennom arrangementene Fjellbridge på Beitostølen og Bridge for alle - Tenerife søkt å gi konseptet Bridge for Alle et innhold. Vi lyktes ikke så godt på Beitostølen, men bridgeuken på Tenerife må betegnes som en stor suksess. Tilsvarende aktiviteter vil bli arrangert neste sesong, og Utvalg for turneringsvirksomhet vil også arbeide for å utvide vårt ordinære turneringstilbud innenfor Bridge for Alle konseptet. I tillegg vil Bridge på internett bli et tilbud og rekrutteringskilde for begge konseptene.

Naturligvis hilser vi velkommen alle aktiviteter som følger opp dette arbeidet. For øyeblikket følger vi spesielt Ruter 7 i Kristiansand med spendte øyne. De har satt i gang et ambisiøst prosjekt der de ønsker å samle alle de mindre rutinerte spillerne i sør-norge til en stor turneringshelg sent i juni måned. Ruter 7 er en klubb der de etter eget utsagn har medlemmenes trivsel som eneste rettesnor for sin virksomhet, og dette skal de nå prøve å videreføre i en storturnering. Vi ønsker dem lykke til!

Vi har inntrykk av at den nye strategien med Bridge som Sport og Bridge for Alle er hilst velkommen av alle som har fått den presentert. Men hvis konseptene ikke bare skal bli papirløsninger, er det nødvendig at alle nivåer i organisasjonen søker å virkeliggjøre dem.

Vårt ønske er at strategien skal speiles i krets- og klubbenes virksomhet. Tradisjonelt er turneringstilbudet på krets- og klubbnivåene tilpasset Bridge som Sport konseptet. Trivselsaspektet har ikke i samme grad vært fokusert. Skal den nye strategien bli en realitet, kreves det også at kretser og klubber ser på sitt 5

spilletilbud med nye øyne, og søker å tilrettelegge slik at alle kategorier av spillere får et tilbud som er tilpasset dem.

På kretsnivå skulle dette ikke være så vanskelig å få til. De senere årene er tilbud som Kløver/ruterturneringer dukket opp i flere av kretsene. Vi tror dette er et skritt i riktig retning og håper å se flere spilletilbud rettet mot Bridge for Alle konseptet på kretsenes terminlister allerede neste sesong.

På klubbnivå vil dette nok være en større utfordring. Bare et fåtall klubber har så stor deltagelse på spillekveldene sine at spilletilbudet kan tilpasses både spillere som søker det sportslige konkurranseelementet på klubbkveldene og medlemmer som ser bridge hovedsakelig som en sosial aktivitet.

Samarbeid mellom naboklubber er trolig løsningsordet for å få fart på en slik utvikling. Og i mange distrikter ligger forholdene til rette for å utvikle samarbeide mellom klubber med sikte på å gi et fullverdig turneringstilbud til alle kategorier bridgeinteresserte. Utfordringen ligger trolig først og fremst i å bryte ned gamle holdninger mellom klubbene. Vi kan imidlertid ikke se annet enn at et samarbeide om et slikt mål vil være en vinn-vinn situasjon både for klubbene og alle deres medlemmer. Det er derfor svært hyggelig å registrere at slike samarbeidsrelasjoner så smått er i ferd med å dannes rundt om.

Utvalgsstruktur

Styret besluttet våren 2009 å redusere antall utvalg til tre utvalg: Utvalg for medlemskontakt, Utvalg for turneringsvirksomhet og Utvalg for internasjonal aktivitet. I løpet av høsten ble de nye utvalgslederne oppnevnt, og utvalgene er i gang med sitt arbeid. Målet er at vi gjennom dette skal øke fokus på gjennomføring av tiltak og redusere "byråkratiet."

3

Informasjon og kommunikasjon

Forbundet har de siste årene blitt bedre på informasjon, primært gjennom forbundets hjemmeside og medlemsbladet. Men Styret erkjenner at vi har fortsatt et stykke å gå, både med å øke informasjonen ytterligere og dermed legge grunnlaget for en god kommunikasjon i organisasjonen.

Styret har de to siste årene vært opptatt av å ha god styring og orden i forbundets virksomhet, og at saker skal være godt forankret i de styrende organer (Bridgeting, Kretsledermøte og Styret). I tillegg er Organisasjonsdagene en arena for å diskutere saker og få innspill til saker og temaer. Å bedre informasjonen og legge til rette for økt kommunikasjon i organisasjonen vil være et av styrets viktigste oppgaver den kommende perioden.

Det blir viktig å etablere arenaer for debatt og kommunikasjon i organisasjonen. Vi registrerer at debattene er der i dag også, men at de ofte foregår på andre hjemmesider mens det på forbundets hjemmesider og i medlemsbladet ikke er tilrettelagt for nettdiskusjoner og debatter.

For å øke medlemmenes eierforhold til forbundet så må vi involvere bredere og informere om aktuelle saker på en bedre måte, både på klubb, krets og forbundsnivå. Vi skal sende ut nyhetsbrev jevnlig, aktiv bruk av medlemsbladet, og det jobbes med å etablere debattforum på forbundets hjemmeside.

Forberedelser til Bridgetinget i juni

På siste styremøte den 13. og 14. mars var det sakene som skal behandles på Bridgetinget i juni som var hovedsaken. Det er spesielt gledelig at det er kommet mange forslag fra klubber og kretser som skal behandles på Bridgetinget. Styret ser positivt på dette, og tolker det slik at medlemmene er opptatt av forbundets utvikling.

Styret vurderer det slik at forslagene inviterer til en diskusjon om hva slags forbund medlemmene ønsker, hvilke tilbud forbundet skal gi, hvilken rolle forbundet skal ha i rekrutteringsarbeidet, medlemskapsformer og hva det skal koste å være medlem. Styret ønsker debatten velkommen og mener det er en viktig diskusjon, da konklusjonene kan endre forbundet betydelig i forhold til i dag på følgende områder; finansiering av tilbudene, medlemsformer og dermed eierskap til organisasjonen, forbundets rolle og tilbud samt administrativ kapasitet på forbundskontoret.

Her følger litt mer om styrets forslag til endringer i vedtektene, handlingsprogram og økonomiplan:

Forslag til vedtektsendringer

Styret har forslag til endringer av vedtektene knyttet til fullmakter for å representere på Bridgetinget, medlemskap for å representere på Bridgetinget, håndtering av spørsmål om gjennomføring av Bridgeting, Kretsting og 2

Kretsledermøte, saksbehandlingstid i utvalg og komitéer, forføyninger i disiplinærsaker, vedtektsbestemmelser vedrørende klubber i utlandet, kompensasjon til styre og utvalg samt forslag til presiseringer og forbedring i tekst i vedtektene.

Styrets forslag til vedtektsendringer finner du forbundets hjemmeside http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/Bridgeting/2010/Forslag%20til%20bridgetinget%202010.pdf

Forslag til Handlingsplan

Forslaget til Handlingsplan for 2011 – 2014 tar utgangspunkt i "Bridge som Sport" og "Bridge for Alle" og visjonen er "Et yrende aktivt bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre." Det er de tre utvalgene (Utvalg for medlemskontakt, Utvalg for turneringsvirksomhet og Utvalg for internasjonal virksomhet) som sammen med administrasjonen skal stå for gjennomføringen av tiltakene. I tillegg vil det bli fokusert på informasjon og kommunikasjon, markedsføring og organisasjonsutvikling.

Utvalget for medlemskontakt vil få en sentral rolle, og skal i stor grad bistå klubber og kretser med å planlegge og gjennomføre aktiviteter. Utvalget består av representanter fra de ulike regionene, og disse er i disse dager i gang med å ta kontakt med alle kretsene med tilbud om bistand i rekrutteringsarbeidet. Vi håper at forbundet på denne måten både blir mer synlige i organisasjonen, og kan på en mer aktiv måte bistå kretser og klubber i arbeidet.

Det er utarbeidet tiltaksplaner for de tre utvalgene som konkretiserer hvordan Handlingsplanen skal gjennomføres og hva Styret og utvalgene jobber med.

Handlingsplanen og utvalgenes tiltaksplaner finner du på forbundets hjemmeside http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/Bridgeting/2010/Handlingsplan%202011%20-%202014.pdf

Forslag til Økonomiplan

Forbundets økonomi er stabil, og NBF har gått med overskudd i størrelsesorden 150–250.000 de siste årene. En viktig del av finansieringen av forbundet er knyttet til finansinntekter som utgjør ca 1 million kroner, og uten disse inntektene ville virksomheten gått i underskudd. I forslaget til Økonomiplan er forutsetningene for økning i medlemstallet justert ned, men er fortsatt en stor utfordring. Målsettingen er at vi skal øke til 10.500 medlemmer i 2011 og 11.500 i 2013. Med disse forutsetningene så vil det være behov for å redusere kostnadene eller øke inntektene i størrelsesorden 500.000. Så selv om økonomien er stabil, så er den også sårbar for svingninger i inntektene.

Forslag til Økonomiplan finner du på forbundets hjemmeside http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/Bridgeting/2010/Okonomiplan%20%20NBF%20-%202011-14.pdf

Alle sakene som skal behandles på Bridgetinget finner du på forbundets hjemmeside http://bridge.no/Organisasjon/Bridgeting-kretsledermoete/Bridgeting-2010

Forbundets organisasjon Forbundsstyret Arbeidsutvalget Utvalg for turneringsvirksomhet Utvalg for Medlemskontakt Utvalg for Internasjonal virksomhet Vil omfatte følgende områder; •urneringsvirksomhet •esterpoengordningen •orsk Bridgefestival •ovsaker •pplæring turneringsledere •ordkalottmesterskapet Vil omfatte følgende områder; •andslagene •alentutvikling Vil omfatte følgende områder; •ngdom •tdanningsvirksomhet (bridgelærere og kursmateriell) •ontakt med kretser, klubber og medlemmer •edlemsbladet Norsk Bridge •edlemsfordeler •ordisk Standard •rganisasjonsutvikling •ntern informasjon Bridgetinget

Litt om hva utvalgene fokuserer på framover

Utvalg for medlemskontakt

Utvalget skal ha fokus på å bistå kretser og klubber i rekrutteringsarbeidet og medlemsverving. Utvalget skal være en pådriver overfor kretsene og klubbene, 6

men samtidig også bidra til å gjøre arbeidet enklere og mer effektivt. I skrivende stund har utvalget vært i kontakt med alle kretsene, og vil følge opp dette slik at forbundet blir en mer aktiv bidragsyter i rekrutteringsarbeidet.

Utvalget planlegger også nye rekrutteringstiltak, som for eksempel Nybegynnerfestival i forkant av Bridgefestivalen, vervekampanjen "Verv en bridgevenn", og en bok "Et spill for fremtiden" hvor inntektene skal gå til et juniorfond.

Utvalg for turneringsvirksomhet

Utvalget har ansvaret for hele turneringsvirksomheten, både reglementer, lovsakene, mesterpoengordningen, og å legge til rette for gjennomføring av de ulike mesterskapene og festivalen. Framover vil det være fokus på å heve kvaliteten på turneringene, og å utvikle nye tilbud innenfor "Bridge for Alle"- konseptet. Det er besluttet å samle alle puljene i 1. og 2. divisjon i seriemesterskapet i ett fellesarrangement, for å kunne lage en ramme rundt arrangementet og utnytte arrangementsressursene bedre. Utvalget vurderer også om NM par bør skilles ut av festivalen, for å øke fleksibiliteten i festivalprogrammet og heve prestisjen til kretsmesterskapene. Det er ikke tatt endelig stilling til dette, og vil nok ikke være aktuelt å gjennomføre før tidligst i 2012.

Utvalg for internasjonal virksomhet

Utvalget har ansvaret for landslagene, både uttak, forberedelser og deltakelse i internasjonale mesterskap. Det er utarbeidet en eliteplan hvor det legges opp til økt fokus på spillerutvikling, bridgetrenere og profilering i media. Forbundet har også bedt om møte med Kulturministeren for å få statsgaranti for et internasjonalt mesterskap i Norge.

Handlingsplanen og utvalgenes tiltaksplaner finner du på forbundets hjemmeside http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/Bridgeting/2010/Handlingsplan%202011%20-%202014.pdf

Med vennlig hilsen

Jan Aasen

For Styret i NBF

Lillehammer, 4. mai 2010