Noen ord fra kretsleder Karl Olav

Publiseringsdato: Apr 30, 2010 9:58:19 AM

Kretstinget ble avviklet i Farsund den 16. april. Vi hadde en effektiv helg der vi morgenen etter reiste med bil til Gardermoen og deltok på Organsiasjonsdagene i regi av NBF. Jeg vil komme med et referat fra dette i løpet av neste uke. En fortvilet frue hjemme opplevde Kretstinget fredag, Organisasjonsdagene lørdag og søndag, Bridge mandag kurs torsdag SiB fredag, lørdag og søndag, bridge mandag, møte med kultursjef/politikere/ungdomsklubben onsdag ( ny ungdomsklubb) kurs torsdag. Så litt tidsklemme når dette kommer i tillegg til jobb . Tuppen på fruens sko begynner å bli temmelig spiss.

Jeg takker for gjentatt tillit som leder og vil gi en hjertelig takk til Clas og Monica for innsatsen i Kretsens styre. Begge to er personer jeg virkelig har satt stor pris på.

Oppmøte på vårt Kretsting er bare helt fantastisk. 17 representanter fra klubbene + 1 observatør varmer virkelig. Vi er en levende Krets med et godt og inkluderende miljø. Nytt av året var at vi samlet oss til middag etter Kretstinget slik at vi kunne ha en litt uformell prat om de saker som rører oss.

Engasjementet i Kretsen varmer virkelig og jeg vil takke alle for den innsats som legges ned. Jeg vil også takke klubbene for en fantastisk moral. Vår foretningsfører har ikke en eneste utestående fordring.

Styrets sammensetning gjør at profilen kommer til å være svært tydelig. "Bridge for alle" og rekruttering vil være svært sentralt. "Bridge for alle" konseptet er et av Sentralstyrets hjertesaker. Dette skal selvfølgelig ikke nedvurdere "bridge som sport" , men tydeliggjøring av profilen er en vinn - vinn for begge deler. Ruternålsturneringene i Søgne og Kvinesdal har virkelig slått an. Fra at disse turneringene var truet med nedleggelse har oppmøte siste år hatt en formidabel vekst med tilsammen 38 par. Ruter 7 arrangementet den 19 juni kommer til å bli en kjempesuksess og helt klart innenfor konseptet "bridge for alle".

Det er 3 hovedstrategier Kretstyret vil satse innenfor.

Klubbutvikling

Medlemskontakt/rekruttering

"Bridge for alle"

Klubbutvikling

Innenfor klubbutvikling har vi utfordringer som rekruttering av nye organsiasjonsmennesker. Vi trenger hele tiden nye organisasjonsmennesker innenfor styre, innenfor turneringsvirksomhet/ledelse. Vi ønsker å engasjere alle i mer eller mindre grad slik at vi får alle til å bidra med å ta i et tak til fremme for organisasjonskulturen. Kretsen sender Rune Væting til Bridgetinget som stedfortreder for leder( jeg representerer Sentralstyret) I tillegg sender vi en person utenfor styret.

Gjennom "Veilederen" som er utarbeidet av Nesodden og Per Watz har vi en verktøykasse som er utprøvd med suksess. Vi ønsker å gå videre med denne og utvikle et klubbkurs for tillitsvalgte og andre i Kretsen. Vi trenger flere aktive turneringsledere både i klubb og krets og vil legge opp til et høstkurs/eventuelt at vi sender representanter til neste års turneringslederkurs i forbindelse med Organisasjonsdagene ( hvis det blir et slikt kurs?). Terje S deltok i år på turneringslederkurs (kretsautorisert), mens Rune V og jeg deltok på medlemskontakt/rekrutteringsdelen.

Medlemskontakt/rekruttering.

Den viktigste faktoren for at vi skal ha suksess er at vi klarer å holde på våres medlemmer. Et inkluderende miljø der en vektlegger trivsel vil være helt avgjørende for vår utvikling. Aktiv kontakt med medlemmene vil fra styrets side være en prioritert oppgave. Ikke vær beskjeden, men ring eller mail oss/meg hvis det er ting dere har på hjertet, jeg lover dere svar. En forutsetning for rekruttering er at det avholdes kurs. I år blir det avholdt en storkampanje fra sentralt hold som billedgjør vårt mål. Navnet på kampanjen er "Vær en bridgevenn - verv en bridgevenn". 6 klubber avholder kurs til høsten. Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Søm, Ruter 7 og Søgne. ( dette er foreløpig, vi håper på flere).

Den absolutt viktigste faktoren for at slike ting skal lykkes er at klubbens medlemmer virkelig vil ha rekruttering. Alle medlemmer i klubben må være innforstått med hva rekruttering innebærer og være villig til å kunne godta at eksempelvis nivået i klubben i en periode vil bli lavere, at en må tilpasse antall spill i forhold til de nye mm. Er ikke medlemmene innforstått med dette, vil det være nærmest bortkastet med å bruke tid og krefter på kursvirksomhet.Vi er nødt å så før vi kan høste. Vi har mange gode instruktørere samt at vi har bygd opp antallet med instruktører ved at vi i løpet av 2 år har sendt 9 på bridgelærerutdanning. Klubber som ønsker råd og veiledning ( og kanskje en bridgeinstruktør) tar kontakt med oss.

Bridge for alle

I forbindelse med kursvirksomhet vil vi fra kretsens side følge opp med fellestiltak for å involvere våre nye medlemmer og presentere dem for turneringsbridgen. Vi legger opp til at det i løpet av januar blir arrangert en "fadderturnering" der klubben forplikter seg å skaffe en fadder til klubbens nye medlem. I tilegg vil en "vinkle" arrangementer i kretsen slik at dette er tilpasset også deltakelse for nye. Blant annet sender vi et forslag til TMU om å få avviklet 4 divisjon som en monradturnering ( forslag fra ruter 7) slik at nye møter spillere på sitt eget nivå. I tilegg kommer Ruternålsturneringene i Søgne i oktober og Kvinesdal i mars. Ruter7 arrangementet i juni måned som involverer elitespillere slik at de aktivt bidrar med kontaktutvikling/rekruttering.

For at vi skal skal kunne ha et "verktøy" til å kunne gjennomføre tiltak til klubbenes felles beste, har vi vært nødt til å gjennomgå budsjettsituasjonen og gjort tilpasninger slik at vi får frigjort noen midler til dette. Svært mye av midlene Kretsen disponerer gjennom innbetaling av kontigenter har vært bundet opp i forpliktelser av ulike støtteordninger. Vi ønsker en viderføring av dette, men har vedtatt noen endringer for å frigjøre midler.

Vi gjør endringer i spillformer for å tilpasse arrangementene i forhold til medlemsmassen mm. Jeg vil innkalle styret til møte snarligt og kommer til å sende et høringsutkast til alle klubbene.

Vi satser på en ny fantastisk bridgesesong.

MVH

Karl Olav N Hansen